CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN BIỆT BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU

Bệnh đau nửa đầu
Bệnh đau nửa đầu Trong hoàn cảnh ở nước ta hiện nay, các xét nghiệm về sinh hoá giúp cho chẩn đoán khách quan, chính xác còn bị hạn chế, nên chẩn đoán xác định có thể dựa vào các xét nghiệm bổ trợ thông thường và các tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng đã được Hội nghị quốc tế về phân loại đau đầu xác lập...